Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Rekrutacja do Przedszkola

www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl

                                           

Zarządzenie Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, klas I (w tym oddziałów sportowych), klas IV sportowych lub mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 137 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. [1])) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

§ 2. W załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I (w tym oddziałów sportowych) publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. W załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas IV sportowych lub mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

PREZYDENT MIASTA 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

                                                                                   Sabina Nowosielska (-)

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 stycznia 2021 r.

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY                                  W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY                              W POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1

 Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

od 15 lutego 2021 r.                  od godz. 8.00

do 23 lutego 2021 r.

do godz. 15.00

---

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2021 r.

od godz. 9.00

do 29 marca 2021 r.

do godz. 14.30

od 13 maja 2021 r.

od godz. 9.00

do 20 maja 2021 r.

do godz. 14.30

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

od 15 marca 2021 r.

do 14 kwietnia 2021 r.

od 13 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2021 r.

godz. 9.00

8 czerwca 2021 r.

godz. 9.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata - woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2021 r.

do 26 kwietnia 2021 r.

do godz. 14.00

od 8 czerwca2021 r.

do 15 czerwca 2021 r.

do godz. 14.30

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2021 r.

godz. 9.00

18 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

7.

Na podst. art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom/opiekunom prawnym przedszkole, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 czerwca 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

 

 

PREZYDENT MIASTA 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

                                                                                                               Sabina Nowosielska (-)