Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole21-kozle.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
ładowanie strony

Misie - projekty edukacyjne

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w grupie "Misie":

1. "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK"

Projekt realizowny przez cały rok szkolny. Zakłada on przede wszystkim stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych. Podczas zajęć poznajemy kolejne litery alfabetu, starając się znaleźć nazwę dyscyplin sportowych, których nazwy im odpowiadają. Dzięki temu dzieci lepiej zapamiętują literki, a ćwicząc poszerzają wiedzę na temat konkretnej dyscypliny sportu.

CELE OGÓLNE:

 • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

·         uświadomienie dzieciom zależności między aktywnością ruchową a prawidłowym  rozwojem organizmu;

·         wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia;

·         doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;

·         zapobieganie wadom postawy, otyłości i złym nawykom żywieniowym;

 • utrwalanie poznanych liter alfabetu, rozwój umiejętności czytania.

 

 2. „MISIE EKSPERYMENTUJĄ Z PRZYRODĄ”

 

Główny cel projektu: Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy
 • Stymulowanie aktywności własnej dziecka
 • Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej
 • Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy
 • Sprzyjanie spędzaniu wolnego czasu wspólnie z najbliższymi
 • Samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków
 • Aktywizowanie rodziców do ciekawego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez wydanie po projektowej broszury zawierającej opis wszystkich przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń.
 • Właściwa komunikacja na płaszczyźnie dziecko- dziecko oraz dziecko- nauczyciel

 

Planowane osiągnięcia:

 • Rozwinięcie ciekawości świata u wychowanków
 • Rozumienie wybranych zjawisk chemicznych i przyrodniczych
 • Znajomość metod pracy badawczej
 • Zdobycie umiejętności przekazywania informacji, wypowiadając     się na forum całej grupy, bądź indywidualne
 • Postawy twórcze u wychowanków
 • Podejmowanie przez dziecko prób wyciągania własnych wniosków
 • Propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu

 

Bezsprzecznie dzieci lepiej zapamiętują informacje, których same moją przeprowadzić - doświadczyć. Zakończone powodzeniem badania przyczyniają się do rozwoju zainteresowań, inspirują do dalszych poszukiwań, ułatwiają zrozumienie wielu problemów, wreszcie mobilizują do korzystania z różnych źródeł wiedzy. Każdy mały badacz szybko się zorientuje, że warunkiem powodzenia badań są też cechy jego osobowości – systematyczność, dokładność, cierpliwość i spostrzegawczość.

 

Przebieg projektu:

Projekt będzie realizowany w grupie „Misie” od października 2017 r. do czerwca 2018 r. cyklicznie - co drugi tydzień w czwartki. Łącznie zostanie przeprowadzonych 18. doświadczeń, eksperymentów.

 

3. "NASZE EMOCJE"

Projekt przeznaczony jest do realizacji w najstarszej grupie wiekowej w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. Odbywać się on będzie przy współpracy z The Vine Inter-Church Primary School (grupą przedszkolną w Cambridge ( Wielka Brytania), a przewidywany czas jego trwania to luty-kwiecień br.

W ramach tego przedsięwzięcia podejmowane będą takie tematy jak: radość, złość/agresja, smutek, strach. Naszym zadaniem będzie między innymi nawiązanie pozytywnej współpracy z placówką oświatową z innego kraju, zapoznanie się z członkami projektu,  nauka umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozładowywania emocji, a także przestrzegania norm i zasad współdziałania w grupie.  

 Efektem końcowym projektu będzie wystawa prac fotograficznych wykonanych przez dzieci, nabycie umiejętności nazywania emocji w języku angielskim oraz przygotowanie przez chętnych (rodziców i dzieci) gier dydaktycznych/logicznych związanych z realizowanym tematem.

Projekt edukacyjny „Nasze emocje” jest propozycją działań profilaktycznych i sposobów, które mają wspomóc dziecku w pokonywaniu napięć i radzeniu sobie z emocjami.  Z kolei możliwość wykorzystania technologii ICT do zdobywania wiedzy, kontaktowania się z rówieśnikami z innego kraju, wspólnej realizacji planowanych zadań wywoła szereg pozytywnych emocji i niezwykłych przeżyć. 

Każdy z trzech miesięcy będzie obejmował 4 spotkania (raz w tygodniu) dotyczące jednego zakresu tematycznego:

LUTY – ROZPOZNAJEMY EMOCJE

MARZEC – SPOSOBY NA RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

KWIECIEŃ – WSPÓLNA ZABAWA DOBRA NA WSZYSTKO

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

- kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

- rozwijanie umiejętności niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

- nawiązanie pozytywnej współpracy między dwoma placówkami oświatowymi tj. Publicznym Przedszkolem nr 21 w Kędzierzynie- Koźlu oraz The Vine Inter-Church Primary School,  zgodnie z założeniami programu współpracy międzynarodowej eTwinning.